top of page

Algemene voorwaarden

Cloud 9

Algemene voorwaarden Cloud 9

 

J. van Horssen handelend onder de naam Cloud 9 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56569513 en is gevestigd aan de Beethovenlaan 32, 5151 LJ te Drunen.

 

Artikel 1Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Dienstverlener: Cloud 9 die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Cloud 9.

 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Cloud 9 heeft aangesteld, projecten aan Cloud 9 heeft verleend voor Diensten die door Cloud 9 worden uitgevoerd, of waaraan Cloud 9 een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 4. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Cloud 9.

 5. Diensten: de Diensten die Cloud 9 aanbiedt, zijn het verstrekken van advies en het verzorgen van content, al dan niet in de vorm van een grafisch ontwerp, gericht op de bedrijfs- en marketingstrategie van Opdrachtgever.

 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Cloud 9, alsmede voorstellen van Cloud 9 voor Diensten die door Cloud 9 aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Cloud 9 waar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Cloud 9, elke Overeenkomst tussen Cloud 9 en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Cloud 9 wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Cloud 9 aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Cloud 9 is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Cloud 9 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. Cloud 9 is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Cloud 9 het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Cloud 9 gegronde reden te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden en termijn in het Aanbod van Cloud 9 zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Cloud 9 heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Cloud 9 te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

 2. Cloud 9 is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 4. Elke overeenkomst die met Cloud 9 wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Cloud 9 wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Cloud 9 is verbonden.

 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Cloud 9 van Opdrachtgever verkrijgt.

 2. Zowel Opdrachtgever als Cloud 9 kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Cloud 9 ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever 10% van het offertebedrag alsmede de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Cloud 9 op basis van het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Cloud 9 is hierbij leidend.

 6. Zowel Opdrachtgever als Cloud 9 kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Cloud 9 nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Cloud 9 zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Cloud 9 staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. De Overeenkomst op basis waarvan Cloud 9 de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Cloud 9 aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Cloud 9 heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Cloud 9 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd.

 5. Partijen zullen alle kenmerken en meer van de te ontwikkelen content schriftelijk vastleggen. De door Cloud 9 aangeboden Diensten, worden enkel en alleen op basis van deze overeengekomen afspraken uitgevoerd. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen Partijen in overleg te treden.

 6. Cloud 9 spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

 7. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het (op)geleverde werk een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid van Cloud 9 is en het eindproduct kan afwijken van het verwachtingspatroon van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Cloud 9 hanteert. Het resultaat van de in het kader van de opdracht ontwikkelde content is derhalve te allen tijde afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n) en de grootte van het overeengekomen budget.

 8. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Cloud 9 Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang door middel van een drukproef, monster en/of voorbeeld.

 9. Afwijkingen tussen het geleverde en de eerder verstrekte drukproef, monster en/of voorbeeld kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of enige vergoeding van schade door Cloud 9 aan Opdrachtgever, indien zij van geringe betekenis zijn. Cloud 9 is enkel gerechtigd over de afwijking te oordelen.

 10. Opdrachtgever is verplicht Cloud 9 tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in het (op)geleverde een daadwerkelijke tekortkoming heeft opgemerkt of indien Opdrachtgever niet tevreden is met het behaalde resultaat. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over het (op)geleverde is Opdrachtgever gehouden om Cloud 9 een herstelperiode te gunnen zonder dat Opdrachtgever recht op schadevergoeding heeft.

 11. Cloud 9 is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 12. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Cloud 9 aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Cloud 9 of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Cloud 9 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Cloud 9 verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Cloud 9 niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. Cloud 9 is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Cloud 9 verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Cloud 9 voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. Cloud 9 kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Cloud 9 gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Cloud 9.

 

Artikel 8 Adviezen

 1. Cloud 9 kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak , ontwerp, en/of verslaglegging ten behoeve van haar dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Cloud 9 de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Cloud 9 verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Cloud 9 wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Cloud 9 gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de  adviezen van Cloud 9 kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

 4. Opdrachtgever zal Cloud 9 schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

 

 

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Cloud 9 is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Cloud 9, Cloud 9 een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze aanvullende kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

 2. Cloud 9 voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Cloud 9 opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Cloud 9 haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 7. Cloud 9 is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 8. Opdrachtgever dient alle kosten voor de werkzaamheden ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Cloud 9.

 9.  In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Cloud 9 zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien Cloud 9 meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Cloud 9 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Cloud 9 de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan hallo@uponcloud9.nl. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Cloud 9 verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Cloud 9 tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Indien Cloud 9 op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Cloud 9 heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Cloud 9 gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. Cloud 9 is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 3. Cloud 9 is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Cloud 9 te vergoeden voor elk financieel verlies dat Cloud 9 lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Cloud 9 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Cloud 9 wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Cloud 9, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Cloud 9 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Cloud 9 of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Cloud 9 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Cloud 9 is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat, dat is vastgelegd in de Overeenkomst, niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Cloud 9 alleen geacht te bestaan ​​indien Cloud 9 dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Cloud 9, is Cloud 9 uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Cloud 9 binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Cloud 9 deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Cloud 9 in staat is om adequaat te reageren. 

 3. Indien het verrichten van Diensten door Cloud 9 leidt tot aansprakelijkheid van Cloud 9, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Cloud 9. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. Cloud 9 sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Cloud 9 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 5. Voor zover sprake zal zijn van aansprakelijkheid van Cloud 9 dan is zij nooit gehouden een schadevergoeding te voldoen die meer  bedraagt dan de in het kader van de opdracht in rekening gebrachte som voor de werkzaamheden die zijn verricht, althans het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

 6. Opdrachtgever vrijwaart Cloud 9 voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Cloud 9 geleverde Diensten.

 7. Enige door Cloud 9 opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Cloud 9.

 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Cloud 9 is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Cloud 9 opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Cloud 9. Cloud 9 is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Cloud 9 nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Cloud 9 haar eigen advies.

 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Cloud 9 sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Cloud 9 geleverde Diensten en de door haar ontwikkelde content en/of advies.

 11.  Cloud 9 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Cloud 9 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Cloud 9 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Cloud 9 binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Cloud 9.

 

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Cloud 9 en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Cloud 9 bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Cloud 9 is verkregen.

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Cloud 9 opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Cloud 9 steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

 3. Indien Cloud 9 op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Cloud 9 zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Cloud 9 niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Cloud 9 aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Cloud 9 vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Cloud 9 vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Cloud 9 is verspreid.

 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Cloud 9 en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

Op het moment van (op)levering van (mede) door Cloud 9 ontwikkelde c.q. gerealiseerde content en Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn (betaal) verplichtingen gaan de intellectuele eigendomsrechten over op Opdrachtgever, doch behoudt Cloud 9 het recht (een korte weergave van) de content te gebruiken ten behoeve van eigen promotie, portfolio en/of publiciteit.

 

Artikel 18Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Cloud 9 verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Cloud 9 zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Cloud 9 van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Cloud 9 voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Cloud 9 voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en voor zover deze toebehoren aan derden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Cloud 9 verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Cloud 9 of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hallo@uponcloud9.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Cloud 9 de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Cloud 9 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Cloud 9 en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Cloud 9 heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Cloud 9 en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Drunen, 14 september 2020.

bottom of page